Model release – vzor a co to vůbec znamená

Model release je smlouva uzavřená mezi fotografem a fotografovanou osobou, ve které tato osoba vymezuje, jak může fotograf s vytvořenou podobiznou nakládat.

Model release je smlouva uzavřená mezi fotografem a fotografovanou osobou, ve které tato osoba vymezuje, jak může fotograf s vytvořenou podobiznou nakládat. Pokud někdo fotografii zveřejní bez souhlasu zobrazené osoby, může se jednat o porušení práva na ochranu osobnosti, za které může být fotograf žalován. Právním základem je zejména občanský zákoník, který v § 84 a násl. stanovuje, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením; stejně tak je svolení potřeba pro rozšiřování této podoby. Výjimkou, pro kterou svolení není třeba, mohou být např. úřední jednání na základě zákona či přiměřené užití pro vědecké či umělecké účely a zpravodajství.

Ústně nebo písemně?

Smlouva je uzavřena v okamžiku, dohodnou-li se strany na jejích podstatných náležitostech, jinak řečeno, existují-li dva totožné projevy vůle o záměru uzavřít smlouvu. Smlouvy většinou nemusí mít žádnou zvláštní formu (nejde-li o určitý konkrétní typ smlouvy, u níž je ze zákona nezbytná písemná nebo jiná forma – například má-li být poskytována výhradní/exkluzivní licence, musí být licenční smlouva uzavřena písemně).

Jak proto bývá v praxi obvyklé, lze smlouvu uzavřít ústně, například telefonicky nebo též podáním ruky. Pro uzavření takové smlouvy není zapotřebí žádné další písemné potvrzení. Pokud se však v průběhu trvání takto uzavřené ústní smlouvy vyskytnou problémy (například nejsou-li dodrženy lhůty, platby nejsou přijaty vůbec nebo včas, existují neshody ohledně charakteru plnění apod.), je velmi užitečné mít uzavřenu smlouvu v písemné podobě. Neboť každý, kdo odkazuje na smluvní závazek protější strany, musí být také schopen takový závazek druhé strany náležitě doložit/prokázat.